ANUNT CONCURS/EXAMENCAMERA AGRICOLA JUDETEANA MURES

Tg.Mures, p-ta Marasesti nr.13; tel.0365-882410, fax:0365-882409

Nr.546 din 10.10.2013

CAMERA AGRICOLA JUDETEANA MURES

ANUNTA CONCURS/EXAMEN

Pentru ocuparea functiei publice de sef birou la “Biroul de informare,comunicare, elaborare proiecte si documentatii pentru accesarea de fonduri”, in cadrul Camerei Agricole Judetene Mures

Concursul se va desfasura la sediul Camerei Agricole Judetene Mures, strada Marasesti, nr. 13 din municipiul Targu Mures, judetul Mures.

Proba scrisa se va desfasura in data de: 18.11.2013, ora 9,00

Interviul va avea loc in data de : 21.11.2013, ora 14,00

Candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute la art. 54 si respectiv art.66 din Legea nr. 188/1999 privins Statutul functionarilor publici, republicata, asa cum a fost modificata si completata de Legea nr. 251/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditiile specifice, bibliografia, continutul dosarului de inscriere la concurs/examen sunt afisate la sediul si pe site-ul institutiei.

Dosarele de inscrierte la concurs/examen se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei-partea a III-a, la sediul CAJ Mures.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0365-882410

Director executiv

Ing. Ileana Gusatu

ANEXA

Conditii de participare la concurs

Conditii generale:

Candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute la art. 54 din Legea nr.188/1999 , republicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Condiții generale:

a) are cetățenia română și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;

g) îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiții specifice (conform fișei postului) necesare pentru funcția publică de sef birou la “Biroul de informare,comunicare, elaborare proiecte și documentații pentru accesarea de fonduri”, la Camera Agricolă Județeană Mureș:

Pentru a participa la concursul/examenul de ocupare prin promovare a funcției publice vacante de sef birou la “Biroul de informare,comunicare, elaborare proiecte și documentații pentru accesarea de fonduri”, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții specifice:

 • Să fie absolvenți de studii universitare de licență pe următoarele domenii și specializări (conform H.G.707/2012, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv echivalente ale acestora, conform structurii instituțiilor de învățământ superior și specializărilor/programelor de studii universitare acreditate la momentul absolvirii):

 • Științe agricole si silvice:

 • Agronomie

 • Horticultura

 • Silvicultura

 • Zootehnie

 • Biotehnologii

 • Ingineria mediului:ingineria dezvoltării rurale

 • Inginerie si management:inginerie economica in agricultura.

 • să fie numiți intr-o funcție publică din clasa I

 • să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

 • să îndeplinească cerințele specifice prevăzute în fișa postului;

 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Legii 188/1999;

 • capacitate organizatorică și de coordonare, abilități de comunicare, capacitate de sinteză și analiză, inițiativă;

 • cunoștințe de operare pe calculator – nivel mediu

 • curs de perfectionare/specializare in domeniul managementul proiectelor

Condiții de desfășurare a concursului:

Concursul se va desfășura la sediul Camerei Agricole Județene Mureș:, str.Marasesti, nr. 13 A, din municipiul Târgu Mureș, județul Mureș.

Proba scrisă se va desfășura în data de: 18 noiembrie 2013, ora 9,00;

Interviul va avea loc în data de: 21 noiembrie 2013, ora 14.00;

Data până la care se pot depune dosarele: 20 zile dupa publicarea în Monitorul Oficial.

Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor se va face cu respectarea prevederilor art.26, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 prin dispoziție a președintelui Consiliului Județean Mureș, instituție publică în a cărei stat de funcții se găsește funcția publică pentru care se organizează concursul de recrutare, cu respectarea prevederilor titlului II cap. II secțiunea a 3-a din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările ulterioare.

Publicitatea se va asigura de către Camera Agricola Judeteana Mureș prin publicarea cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă în Monitorul Oficial partea a III-a și într-un cotidian de largă circulație.

Condițiile de participare și de desfășurare a concursului, bibliografia, tematica și alte date necesare desfășurării concursului se afișează la sediul autorității și pe site-ul autorității, www.ojcamures.ro cu 30 de zile înainte de data organizării concursului.

Bibliografie comuna:

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare

 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici , republicată în Monitorul Oficial nr.525 din 2 august 2007;

 3. Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în Monitorul Oficial nr.123/20.02.2007, cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografie specifică pentru funcția publică de de sef birou la “Biroul de informare,comunicare, elaborare proiecte si documentatii pentru accesarea de fonduri”, Camera Agricolă Județeană Mureș:

   1. Comunicare, imagine si relatii publice.

   2. Relatii publice, grupuri tinta si tehnicile de comunicare.

   3. Documentatii accesare fonduri europene: Masura 112 si 121.

Dosarul de concurs

ART. 49

(1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidații depun dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

(5) Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului.

CAMERA AGRICOLA JUDETEANA MURES

Tg.Mures, p-ta Marasesti nr.13; tel.0365-882410, fax:0365-882409

Nr.546 din 10.10.2013

CAMERA AGRICOLA JUDETEANA MURES

ANUNTA CONCURS/EXAMEN

Pentru ocuparea functiei publice de sef birou la “Biroul de informare,comunicare, elaborare proiecte si documentatii pentru accesarea de fonduri”, in cadrul Camerei Agricole Judetene Mures

Concursul se va desfasura la sediul Camerei Agricole Judetene Mures, strada Marasesti, nr. 13 din municipiul Targu Mures, judetul Mures.

Proba scrisa se va desfasura in data de: 18.11.2013, ora 9,00

Interviul va avea loc in data de : 21.11.2013, ora 14,00

Candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute la art. 54 si respectiv art.66 din Legea nr. 188/1999 privins Statutul functionarilor publici, republicata, asa cum a fost modificata si completata de Legea nr. 251/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Conditiile specifice, bibliografia, continutul dosarului de inscriere la concurs/examen sunt afisate la sediul si pe site-ul institutiei.

Dosarele de inscrierte la concurs/examen se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei-partea a III-a, la sediul CAJ Mures.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0365-882410

Director executiv

Ing. Ileana Gusatu

ANEXA

Conditii de participare la concurs

Conditii generale:

Candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute la art. 54 din Legea nr.188/1999 , republicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Condiții generale:

a) are cetățenia română și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;

g) îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiții specifice (conform fișei postului) necesare pentru funcția publică de sef birou la “Biroul de informare,comunicare, elaborare proiecte și documentații pentru accesarea de fonduri”, la Camera Agricolă Județeană Mureș:

Pentru a participa la concursul/examenul de ocupare prin promovare a funcției publice vacante de sef birou la “Biroul de informare,comunicare, elaborare proiecte și documentații pentru accesarea de fonduri”, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții specifice:

 • Să fie absolvenți de studii universitare de licență pe următoarele domenii și specializări (conform H.G.707/2012, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv echivalente ale acestora, conform structurii instituțiilor de învățământ superior și specializărilor/programelor de studii universitare acreditate la momentul absolvirii):

 • Științe agricole si silvice:

 • Agronomie

 • Horticultura

 • Silvicultura

 • Zootehnie

 • Biotehnologii

 • Ingineria mediului:ingineria dezvoltării rurale

 • Inginerie si management:inginerie economica in agricultura.

 • să fie numiți intr-o funcție publică din clasa I

 • să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

 • să îndeplinească cerințele specifice prevăzute în fișa postului;

 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Legii 188/1999;

 • capacitate organizatorică și de coordonare, abilități de comunicare, capacitate de sinteză și analiză, inițiativă;

 • cunoștințe de operare pe calculator – nivel mediu

 • curs de perfectionare/specializare in domeniul managementul proiectelor

Condiții de desfășurare a concursului:

Concursul se va desfășura la sediul Camerei Agricole Județene Mureș:, str.Marasesti, nr. 13 A, din municipiul Târgu Mureș, județul Mureș.

Proba scrisă se va desfășura în data de: 18 noiembrie 2013, ora 9,00;

Interviul va avea loc în data de: 21 noiembrie 2013, ora 14.00;

Data până la care se pot depune dosarele: 20 zile dupa publicarea în Monitorul Oficial.

Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor se va face cu respectarea prevederilor art.26, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 prin dispoziție a președintelui Consiliului Județean Mureș, instituție publică în a cărei stat de funcții se găsește funcția publică pentru care se organizează concursul de recrutare, cu respectarea prevederilor titlului II cap. II secțiunea a 3-a din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările ulterioare.

Publicitatea se va asigura de către Camera Agricola Judeteana Mureș prin publicarea cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă în Monitorul Oficial partea a III-a și într-un cotidian de largă circulație.

Condițiile de participare și de desfășurare a concursului, bibliografia, tematica și alte date necesare desfășurării concursului se afișează la sediul autorității și pe site-ul autorității, www.ojcamures.ro cu 30 de zile înainte de data organizării concursului.

Bibliografie comuna:

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare

 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici , republicată în Monitorul Oficial nr.525 din 2 august 2007;

 3. Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în Monitorul Oficial nr.123/20.02.2007, cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografie specifică pentru funcția publică de de sef birou la “Biroul de informare,comunicare, elaborare proiecte si documentatii pentru accesarea de fonduri”, Camera Agricolă Județeană Mureș:

   1. Comunicare, imagine si relatii publice.

   2. Relatii publice, grupuri tinta si tehnicile de comunicare.

   3. Documentatii accesare fonduri europene: Masura 112 si 121.

Dosarul de concurs

ART. 49

(1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidații depun dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

(5) Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului.|prezentare|activități|evenimente|localizare|contact|sitemap|
©2010 www.ojcamures.ro. All rights reserved. Web design: www.siteuriweb.eu\n Gazduire: www.real-host.eu\nPromovare: Real Web
Real Life Design Gazduire Real Host Real Web Directory