ANFP concurs contabilCAMERA AGRICOLA JUDETEANA MURES
Nr.827  din 09.11.2012
                                                     
                                  CAMERA AGRICOLA JUDETEANA MURES

                                          ANUNTA CONCURS/EXAMEN


       Pentru ocuparea functiei publice de consilier clasa I , grad profesional superior cu atributii in domeniul financiar-contabil la compartimentul buget, contabilitate , administratie si resurse umane in cadrul Camerei Agricole Judetene Mures
      Concursul se va desfasura la sediul Camerei Agricole Judetene Mures, strada Marasesti, nr. 13 din municipiul Targu Mures, judetul Mures.
                      Proba scrisa se va desfasura in data de:   17.12.2012, ora 9,00
                      Interviul va avea loc  in data de :             20.12.2012, ora 14,00
     Candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute la art. 54 si respectiv art.66 din Legea nr. 188/1999 privins Statutul functionarilor publici, republicata, asa cum a fost modificata si completata de Legea nr. 251/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
     Conditiile specifice, bibliografia, continutul dosarului de inscriere la concurs/examen  sunt afisate la sediul si pe site-ul institutiei.
      Dosarele de inscrierte la concurs/examen se pot depune in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei-partea a III-a, respectiv intre 17.11.2012-06.12.2012 la sediul CAJ Mures.
      Relatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0365-882410


                                           Director executiv
                                           Ing. Ileana GusatuDosarul de concurs

    ART. 49
    (1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidații depun dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu:
    a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
    b) copia actului de identitate;
    c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
    d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
    e) cazierul judiciar;
    f) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
    g) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.
    (2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.
    (3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
    (4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
    (5) Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului.


Bibliografie comuna:

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare


2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici , republicată în Monitorul Oficial nr.525 din 2 august 2007;


3. Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în Monitorul Oficial nr.123/20.02.2007, cu modificările și completările ulterioare.


Bibliografie specifică pentru funcția publică de consilier superior, clasa I , treapta 3 ,cu atributii in domeniul financiar-contabil, la Camera Agricolă Județeană Mureș:

4. Hotărârea Guvernului nr. 1609/2009, publicată în Monitorul Oficial nr.924/2009, privind înființarea camerelor agricole județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță agricolă județene, aflate în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricol

5. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.25/25.02. 2010 privind aprobarea organigramei, statutului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Agricole Județene Mureș;

6. Legea contabilitatii nr. 82 din 24 decembrie 1991, republicata, publicata in Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2008;


7. Hotararea nr. 1860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii inh alta localitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1046 din 29 decembrie 2006;

8. Ordinul nr. 1917 din 12 decembrie 2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si a Planului de conturi pentru aceasta, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1186 din 29 decembrie 2005.


9.  OMFP nr. 946/2005


ANEXA

Conditii generale:


    Candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute la art. 54 din Legea nr.188/1999 , republicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
      Condiții specifice (conform fișei postului) pentru funcția publică de consilier,clasa I, grad superior la Camera Agricolă Județeană Mureș:
     Pentru a participa la examenul/concursul de recrutare în funcția publică de consilier superior al Camerei Agricole județene Mureș, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții specifice:

  • Să fie absolvenți de studii universitare de licență pe următoarele domenii și specializări (conform H.G.749/2009, inclusiv echivalente ale acestora, conform structurii instituțiilor de învățământ superior și specializărilor/programelor de studii universitare acreditate la momentul absolvirii):
  • Științe economice- economie
  • - contabilitate
  • să aibă minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
  • să îndeplinească cerințele specifice prevăzute în fișa postului;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Legii 188/1999;
  • capacitate organizatorică și de coordonare, abilități de comunicare, capacitate de sinteză și analiză, inițiativă;
  • cunoștințe de operare pe calculator – nivel mediu
  • curs de perfectionare/specializare in domeniul financiar- contabil


Condiții de desfășurare a concursului:


Concursul se va desfășura la sediul Camerei Agricole Județene Mureș:, str.Marasesti nr. 13 A, din municipiul Târgu Mureș, județul Mureș.
Proba scrisă se va desfășura în data de: 17 decembrie 2012, ora 9,00;
Interviul va avea loc în data de: 20 decembrie 2012, ora 14.00;
Data până la care se pot depune dosarele: cu 20 zile de la publicarea in M.O respectiv 17.11.2012-06.12.2012.


Propunem ca din comisia de concurs sa faca parte d-na Popa Elena , sef serviciu resurse umane C J Mures,  Barbu Aneta consilier in cadrul serviciului buget din partea Consiliului Judetean, d-na Gusatu Ileana director executiv la Camera Agricola Judeteana Mures , rugandu-va sa nominalizati inca o persoana din partea ANFP.In ceea ce priveste comisia de soluționare a contestațiilor ,propunem ca aceasta sa fie formata din d-na Nemes Jenica-sef serviciu juridic al Consiliului Judetean, si Tcaciuc Ioana -sef serviciu economic in cadrul Consiliului Judetean Mures , rugandu-va sa nominalizati inca o persoana din partea ANFP.
Publicitatea se va asigura de către Camera Agricola Judeteana Mureș prin publicarea cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru proba scrisă în Monitorul Oficial partea a III-a și într-un cotidian de largă circulație.
Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia, tematica și alte date necesare desfășurării concursului se afișează la sediul autorității și pe site-ul autorității, www.ojcamures.ro cu 30 de zile înainte de data organizării concursului.|prezentare|activități|evenimente|localizare|contact|sitemap|
©2010 www.ojcamures.ro. All rights reserved. Web design: www.siteuriweb.eu\n Gazduire: www.real-host.eu\nPromovare: Real Web
Real Life Design Gazduire Real Host Real Web Directory